CONVOCARE

        Consiliul de administraţie al S.C. ACTIVA CONSTRUCTII S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov cu nr. J08/175/1992, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 10 mai 2023, ora 8, la recepţia hotelului Decebal din Braşov, str. Lunii nr. 3, cu următoarea ordine de zi:
1) aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii, respectiv bilanţul contabil, contului de profit şi pierdere, notelor explicative şi a modului de repartizare a profitului pe anul 2022;
2) Aprobarea raportului administratorilor, raportului cenzorilor şi descărcarea de gestiune pentru anul 2022;
3) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2023
4) Aprobarea actualizării CONTRACTULUI DE SOCIETATE la art. 6 – Conducerea și Administrarea Societății, datorită modificărilor în componența Consiliului de Administrație.
5) Mandatarea dlui. Popa Lucian pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare si publicitate si semnarea actelor necesare.
       Documentele supuse dezbaterii şi aprobării adunării generale se află la sediul societăţii.
      În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condiţiile legale pentru ţinerea adunării, aceasta se convoacă pentru ziua de 17.05.2023, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.


Consiliul de Administratie.